1. Přihlášky k účasti na semináři:

Vyplněné přihlášky zašlete přímo z této webové stránky www.pragoreal.cz, a to i v případě platby v hotovosti na místě. Ale lze zaslat i poštou či e-mailem. Zaslané přihlášky jsou závazné.
Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné přihlášky a uhrazením účastnického poplatku. Závazná přihláška bude považována za souhlas s podmínkami a organizací semináře a cenou účastnického poplatku za seminář. Proto je důležité vždy zaslat řádně vyplněnou přihlášku.
Došlé přihlášky osobně nepotvrzujeme - přijde Vám automaticky vygenerovaný e-mail. Pokud nepřijde, chybně jste vyplnili svou e-mailovou adresu.  Vaše přihláška se nám sice zobrazí, ale potvrzení nebude automaticky odesláno. Pouze pokud si špatné e-mailové adresy všimneme, potvrdíme osobně. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

2. Úhrada semináře a potvrzení o úhradě

Společnost PRAGOREAL vzdělávání, s.r.o., je plátcem DPH. Daňový doklad vyhotovíme na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.
a) Úhrada bankovním převodem:
Průběžně Vám budeme zasílat připomínku platby
, pokud sami neoznámíte, kdy platbu zašlete.
Úhradu proveďte ideálně nejpozději 10 dnů před termínem konání semináře. A to převodním příkazem na číslo účtu 245 118 090/0300 (ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna) pod variabilním symbolem odpovídajícím datu konání semináře ve formátu DDMMYY. Do přihlášky uveďte číslo účtu, z kterého nám platbu zašlete. Po přijetí platby Vám bude vystavena faktura a bez prodlení zaslána (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, originál naskenovaný do pdf).
b) Úhrada v hotovosti na místě při registraci účastníků - bude vystaven paragon, proto Vás prosíme přijít alespoň 30 min před začátkem konání semináře.

3. Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.  Uvítáme, pokud tyto skutečnosti budete respektovat a svou neúčast (i jen snížení počtu účastníků) nám včas oznámíte. Pokud již máte seminář hrazený bankovním převodem, ale svou neúčast nám oznámíte později než 5 dnů před zahájením semináře, účastnický poplatek nevracíme.

4. Zahájení semináře - doba registrace:

Prezentace účastníků probíhá 30 minut před oficiálním zahájením semináře, prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.


5. Zrušení semináře, změny a ukončení příjmu přihlášek

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši.
Důvodem zrušení semináře může být nečekané zrušení spolupráce ze strany lektora a nenalezení jeho adekvátní náhrady, dále nenaplnění limitního počtu účastníků (min. 20 osob).

Pokud již nebude možno se na seminář přihlásit (označíme textem OBSAZENO), znamená to, že došlo k překročení maximálního možného počtu účastníků, který je dán kapacitou rezervovaného sálu (a ani se nepodařilo zajistit větší prostory).

 

Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, zaměstnavatel, email, telefon) jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních nabídek souvisejících s jejich předchozí účastí na seminářích pořádaných společností PragoREAL. Společnost tyto údaje nikam nepředává, v případě nespokojenosti s vyřízením žádostí má klient právo vznést námitku proti tomuto zpracování a případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Pragoreal vzdělávání s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2019