ONLINE Účetní závěrka 2023

ONLINE Účetní závěrka 2023

Kalendář termínů

ONLINE (pondělí 9:00-13:00)


Květoslava Novotná Cena: 2000 Kč vč. DPH


Účetní závěrka roku 2023

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 •  Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2022
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Nesprávné postupy a náprava chyb
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Nejnovější interpretace NÚR

Stručné účetní a daňové aktuality ke dni konání webináře

lektorka: Květoslava Novotná - daňová poradkyně a majitelka účetní firmy, lektorka seminářů od roku 1993.