ONLINE Účetní závěrka 2021

ONLINE Účetní závěrka 2021
ONLINE SEMINÁŘ

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-13:00)


Květoslava Novotná Cena: 1800 Kč vč. DPH


ONLINE SEMINÁŘ


Účetní závěrka roku 2021


- Přípravné
uzávěrkové práce, harmonogram prací.


- nventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle
jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních
soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů.
Protokolární likvidace zásob.


- Opravné
položky k pohledávkám, odpis pohledávek.


- Zápočty
pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.


- Časové
rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné
pohledávky a závazky.


- Odpisy
majetku v účetnictví. Daňové odpisy.


- Rozbor
nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady
k přiznání DPPO za rok 2021


- Zaúčtování
daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním
a po zdanění.


- Nesprávné
postupy a náprava chyb


- Metodika
oprav chyb minulých období.


- Nejnovější
interpretace NÚR


Stručné účetní
a daňové aktuality roku 2022 ke dni konání seminářelektorka: Květoslava Novotná - daňová poradkyně a majitelka účetní firmy, lektorka seminářů od roku 1993.