ONLINE Účetní závěrka 2020 , účetní a daňové aktuality 2021

ONLINE Účetní závěrka 2020 , účetní a daňové aktuality 2021
ONLINE SEMINÁŘ

Kalendář termínů

ONLINE (pondělí 8:30-13:00)


Květoslava Novotná Cena: 1600 Kč vč. DPH


ONLINE SEMINÁŘ


Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.


 Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle
jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních
soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů.
Protokolární likvidace zásob.


Opravné
položky k pohledávkám, odpis pohledávek.


Zápočty
pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.


Časové
rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné
pohledávky a závazky.


Odpisy
majetku v účetnictví. Daňové odpisy.


Rozbor
nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady
k přiznání DPPO za rok 2020


Zaúčtování
daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním
a po zdanění.


Metodika
oprav chyb minulých období.

Nejnovější
interpretace NÚR

Zvláštnosti
roku 2020 - jak zaúčtovat a jaký vliv mají na daň z příjmů
- COVID nájemné, prominutí pojistného, úvěry Antivirus,
kompenzační bonusy společníků s.r.o., home office, ochranné a
hygienické pomůcky a další


Stručné informace
o daňových změnách od 1. 1. 2021


- stravenky nově


- zpětné
uplatnění daňové ztráty


- rychlejší odpisy


a další
dle aktuální legislativy ke dni konání semináře


Stručná informace
k připravované velké novele účetních předpisů

lektorka: Květoslava Novotná - daňová poradkyně a majitelka účetní firmy, lektorka seminářů od roku 1993.