Roční zúčtování záloh za rok 2023 a novinky 2024


Kalendář termínů

Mladá Boleslav BUDE SE KONAT (středa 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Benešov BUDE SE KONAT (čtvrtek 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (pondělí 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Cílem je seznámit účastníky semináře s postupem a změnami při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 a novinkami ve zdaňování mezd v roce 2024.


Obsah semináře:

  •  Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů.      
  •  Aktuální informace k daňovým tiskopisům a vyúčtování zálohové a srážkové daně.       
  •  Daňové dopady zvýšení minimální a průměrné mzdy pro rok 2024.
  •  Přehled změn ve zdaňování mezd  pro rok 2024 přijatých v rámci konsolidačního balíčku (zvýšení daňové progrese, úprava limitu při  vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení s příjmy na DPP od 1.7.2024, nový roční úhrnný limit pro daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů spočívajících v péči o zaměstnance ve výši ? průměrné mzdy a daňový  režim zdanitelných nadlimitních plnění na straně zaměstnavatele, nové plné daňové osvobození příspěvků na kulturní a sportovní akce pořádané zaměstnavatelem, zavedení nové obecné definice pro benefitní plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance a nové podmínky pro jejich daňovou uznatelnost, zásadní změna daňového režimu v oblasti stravování zaměstnanců, stanovení výše  příjmu u zaměstnance, kterému bylo poskytnuto bezemisní silniční motorové vozidlo bezplatně i pro soukromé účely, zrušení daňového osvobození sociálních výpomocí u zaměstnance v době nouzového stavu a sociálních výpomocí poskytnutých  nejbližším pozůstalým při úmrtí zaměstnance a jejich nový daňový režim,  zrušení daňového osvobození nepeněžních darů poskytnutých při pracovních a životních výročích, změna podmínek pro uplatňování slevy na manžela jen s dítětem do 3let věku a v té souvislosti i daňového zvýhodnění na studující dítě, které uzavřelo manželství, zrušení školkovného a slevy  na studenta, zrušení odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a úhrady za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání, zrušení plátcových pokladen od r. 2024 a zrušení daňové výhody při prodeji bytů a rodinných domů zaměstnancům za zvýhodněnou cenu, nová definice plnění vynaložených zaměstnavatelem na vytváření pracovních podmínek vyjmutých z předmětu daně a daňový režim drobného občerstvení poskytovaného na pracovišti za účelem zvýšení efektivity práce a pracovních obědů či snídaní.
  • Novinky v oblasti  daňové podpory  produktů spoření na staří, pojištění dlouhodobé péče a zavedení nového daňového institutu u zaměstnance spočívajícího v odkladu zdanění příjmů ze závislé činnosti při koupi podílu v obchodní korporaci nebo opce  na podíl za zvýhodněnou cenu (ST 477 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří).
  • Daňový režim nové paušální náhrady poskytované při výkonu práce na dálku od října 2023.
  • Novela zákona  lex Ukrajina přijatá se zpětnou účinností pro rok 2023 (zvýšení max.  limitu pro odpočet  darů na veřejně prospěšné účely pro rok 2023, a prodloužení všech  daňových opatření zavedených na podporu Ukrajiny za stejných podmínek jako v uplynulém roce, vč. daňového osvobození ubytování poskytnutého ukrajinskému zaměstnanci s rodinným příslušníkem).
  • Roční zúčtování záloh za rok 2023 (legislativní rámec, změny, lhůty a parametry, způsob vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců po uplynutí roku, povinnosti poplatníka a plátce daně, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování a kdy má nově povinnost podat DAP, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP (kdy do DAP a kdy do RZZ), jak postupovat u zaměstnance  s příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP vyplacenými v čistém jen zčásti, vypořádání přeplatků z RZZ a doplatků na daňových bonusech. Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně při ročním zúčtování záloh za r. 2023 (dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní a životní pojištění a úroky z úvěrů na financování bytových potřeb),  podmínky pro uplatnění roční slevy na druhého z manželů a školkovného. Problematika daňového zvýhodnění na vyživované děti a soustavné příprava na budoucí povolání (vč. děti svěřených soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů a na zletilé studující dítě, kterému byl zpětně přiznán ID pro invaliditu 3. stupně), a dále provedení ročního zúčtování u zaměstnanců daňových nerezidentů a zaměstnanců z Ukrajiny.
  • Jak opravit dluhy na záloze nebo dani vzniklé zaviněním zaměstnance a při duplicitním učinění prohlášení k dani.
  • Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál (prezentace).

    

Dotazy a diskuse.

Účastníci školení obdrží podkladové materiály.

Lektorka: Katarína Dobešová: specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti a skvělá lektorka