Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023

Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023

Kalendář termínů

ONLINE (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ZRUŠENO - Děčín (úterý 9:00-14:00)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Mladá Boleslav (středa 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

Benešov (čtvrtek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH

ONLINE (pátek 9:00-14:30)


Katarína Dobešová Cena: 2000 Kč vč. DPH


Cílem semináře je poskytnout informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023 a provedení ročního zúčtování záloh za rok 2022 a novinkami na rok 2023

Obsah semináře:

 • Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů.  
 • Daňové tiskopisy pro rok 2022/2023 (aktualizace, nové vzory) Výpočet daně a Žádost o RZZ, problémy při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ- Počet zaměstnanců - vč. home-officu, lhůty pro zpracování, a rozšíření subjektů, kteří jsou od 1. 1. 2023  povinni podávat formulářová podání elektronicky v souvislosti se zřízením datových schránek).
 • Stručný přehled změn ve zdaňování mezd  pro rok 2023 (zvýšení limitů pro podání DAP, daňové osvobození odměn členů okrskových volebních komisí, zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně v roce 2023, zvýšení limitu pro osvobození peněžního příspěvku na stravování) a aktuální výklady k dané problematice.
 • Novinky a aktuality  v roce 2022
 • Nová sleva za zastavenou exekuci.
 • Daňová podpora nízkoemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům bezplatně pro služební i soukromé účely - snížení nepeněžního příjmu od 1. 7. 2022 na 0,5 % ze VC, a zpětně od počátku roku při RZZ, nebo v rámci DAP (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení).
 • Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 (zvýšení max. limitu pro odečet darů,  rozšíření okruhu účelů na které lze dary poskytnout  a okruhu příjemců, jak uplatní zaměstnanci dary poskytnuté na podporu Ukrajiny a jak daňoví nerezidenti z Ukrajiny - zjednodušené prokazování, kdy do RZZ a kdy přes DAP; a daňové osvobození ubytování poskytnuté ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi, který opustil Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu).
 • Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců daňových nerezidentů (problematika určení daňové příslušnosti, rozdíly při poskytování daňových úlev u nerezidentů  z EU/EHP a z tzv. třetích států vč. poplatníků z Ukrajiny a kdy lze provést u nich RZZ).
 • Roční zúčtování záloh za rok 2022 (legislativní rámec, změny, lhůty a daňové parametry při RZZ,  způsob vypořádání daňové povinnosti u FO po uplynutí roku, povinnosti poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování  a kdy povinnost podat DAP, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP (kdy do DAP a kdy do RZZ), a  s příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP nevyplacenými v čistém v některém kal. měsíci  zcela nebo zčásti, vypořádání přeplatků z RZZ a doplatků na daňových bonusech, atd.
 • Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně (dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní a životní pojištění a úroky z úvěrů na financování bytových potřeb).
 • Uplatnění roční slevy na druhého z manželů a školkovného, dalších slev na dani při RZZ (základní, na invaliditu, na průkaz ZTP/P, na studenta a úhradu za  zkoušku v rámci dalšího vzdělávání).
 • Problematika daňového zvýhodnění na vyživované děti a soustavné příprava na budoucí povolání (vč. děti svěřených soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů a na zletilé studující dítě, kterému byl zpětně přiznán ID pro invaliditu 3. stupně nebo které uzavřelo sňatek).
 • Jak opravit dluhy na záloze nebo dani u zaměstnanců dle § 38i ZDP.
   
Různé další aktuální informace a nahlédnutí do nového Pokynu GFŘ D-59 (který nahradí Pokyn D-22).
 
Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP související se zdaňováním mezd.

Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál (prezentace).

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.


lektorka: Katarína Dobešová: odbor daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetní.